DESPRE NOI

Școala Gimnazială „Barbu Delavrancea”și-a stabilit obiective în concordanță cu obiectivele stabilite la nivel național.

 

  1. VIZIUNEA

Acest deziderat se va realiza prin:

  • construirea şi promovarea imaginii şcolii in contextul climatului de descentralizare şi autonomie instituţională;
  • reconsiderarea managementului la nivelul şcolii în perspectiva egalizării şanselor precum şi îmbunătăţirea calităţii acestuia prin implicarea cadrelor didactice la luarea deciziilor şi îndeplinirea lor;
  • crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru toţi elevii;
  • curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;
  • încadrarea de personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă;
  • prevenirea eşecului şcolar, abandonului scolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei şcolare;
  • gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii.

 

  1. MISIUNEA ȘCOLII

Școala Gimnazială „Barbu Delavrancea” promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în spiritul muncii, cinstei și onestității, construindu-le personalitatea prin dobândirea cunoștințelor de cultură generală, formarea de abilități  practice în vederea însușirii valorilor fundamentale ale culturii naționale și internaționale.

Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înțelegerea și aplicarea principiilor democrației, dezvoltării capacității de comunicare și relaționare, aprecierii valorilor culturale și artistice din patrimoniul universal.

Stilul didactic al dascălilor noștrii este direcționat spre latura formativă și informativă, dezvoltând personalități deschise către o societate în schimbare, capabile să formuleze opțiuni școlare și profesionale realiste, conforme cu nevoile sociale și propriile interese și aptitudini.

Școala noastră urmărește crearea unui cadru propice pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învățământ sau integrării pe piața muncii.